Aktualności

Rejestr wyborców - film edukacyjny

Drukuj

Rejestr wyborców - film edukacyjny

Kursy, szkolenia, staże

Drukuj

List- kurs na rozwój

List- na fali ku karierze

List- rozwiń żagle

plakat bezpłatne staże

plakat

 

plakat-A3-vc 2

plakat 1

 

Biuletyn informacyjny LGD PDS

Drukuj

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do lektury 11 numeru Biuletynu Informacyjnego wydanego w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim".

Biuletyn pobierz tutaj.

Bezpłatne badania- kolonoskopia

Drukuj

Informacja na temat bezpłatnych badań kolonoskopowych w Salusie tutaj.

Ankieta

Internetowa Giełda Rolna

Drukuj

logoagromarketInformujemy o możliwości skorzystania z nowoczesnej międzynarodowej giełdy rolnej Agro-Market24. Portal ten skupia społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę. Za pomocą portalu producenci rolni, sadownicy mogą zamieszczać ogłoszenia rolnicze, a także szybko i bezpłatnie znaleźć zainteresowanych odbiorców na swoje produkty. 

Szczegóły na stronie: https://agro-market24.pl/

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Drukuj

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018.

Szerokopasmowy Internet Orange

Drukuj

logo orange

 

 

 

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do zgłaszania chęci podłączenia się do szerokopasmowego Internetu. Zgłoszenie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Szczegóły i deklaracja do ściągnięcia poniżej:

List Orange

Deklaracja PDF

Deklaracje w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy w Główczycach (pokój 7a).

 

włącz się

Wspólny System Segregacji Odpadów

Drukuj

Od dnia 1 lipca 2017 roku wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów, który wpowadza obowiązek zbierania odpadów komunalnych na cztery główne frakcjie + odpady zmieszane:

 • papier (kolor niebieski)
 • szkło (kolor zielony)
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
 • BIO (kolor brązowy)

Więcej informacji tutaj.

Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Drukuj

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)

ZEZWOLENIA

 • zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
  • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń. 

OPŁATY

 • opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
 • opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty;
 • wysokość stawek opłat określa rada gminy w drodze uchwały, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo je różnicując;
 • stawki te nie mogą przekroczyć odpowiednio 500 zł dla drzew i 200 zł dla krzewów, jednak gdy rada gminy nie określi opłat stosuje się maksymalne wysokości;
 • podwyższone zostały wymiary drzew i krzewów, w odniesieniu do których nie pobiera się opłat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych gatunków drzew;
 • dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2 (dotychczas kryterium tym był wiek – do 25 lat).

Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rada gminy w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.

KARY

 • administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia albo zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nowością jest sytuacja jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, wtedy administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody) - dotychczas kara ta wynosiła dwukrotność opłaty.
bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo