Artykuły

WFOŚ

Drukuj

 

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Wykosowie

Beztytułu

W Wykosowie w miejscu starego i wysłużonego osadnika ścieków powstanie nowoczesna mini-oczyszczalnia, który obsłuży całą wieś. Jest to kolejna inwestycja w zakresie ochrony środowiska, na którą udało nam się otrzymać wsparcie finansowe. Nasz wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość inwestycji to ok. 250 tys. zł, z czego 50 tys. to otrzymana dotacja, a 200 tys. preferencyjna pożyczka. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Już niebawem ogłosimy przetarg na wybór projektanta a zarazem wykonawcy oczyszczalni.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herb i WFOŚ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami


Na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami” Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie w kwocie 540 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Inwestycja realizowana była także przy wykorzystaniu unijnych źródeł finansowania, pochodzących z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tu dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych.
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic. Nadzór inwestorski nad prawidłowością przebiegu realizowanych robót budowlanych sprawowała firma Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej mgr inż. Jerzy Pomałecki z Gdańska.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podzielona została na II etapy.
Prace nad pierwszym trwały od dnia 1 marca do 15 grudnia 2014 roku i obejmowały zakresem wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w Dargolezie oraz budowę przepompowni sieciowej PS1 w tej miejscowości, a także modernizację istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim. Drugi etap polegał na wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami w Gorzynie i Stowięcinie. W Gorzynie wybudowana została także przepompownia sieciowa PS1. Prace nad drugim etapem trwały od 1 września 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania niezbędne było także odtworzenie części dróg.
Odbiór końcowy i przekazanie sieci kanalizacji do eksploatacji nastąpiło 22 maja 2015 roku. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1 597 570,45 zł. W części dotyczącej robót budowlanych zamknął się w kwocie 1 440 384,45 zł, a koszty ogólne- dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski w kwocie około 92 tys. zł. Zakupiono także nowy wóz asenizacyjny do obsługi kanalizacji o wartości 65 tys. zł
W ramach zadania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi – budowa kanalizacji sanitarnej, na odcinku Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino, wybudowano ponad 4 km kolektorów grawitacyjnych i ponad 4 km kolektorów tłocznych. Posadowiono dwie nowe i zmodernizowano jedną, istniejącą przepompownię ścieków. Z eksploatacji wyłączono 12 zbiorników bezodpływowych. Do nowej kanalizacji podłączono 87 budynków, a z ulepszonego oczyszczania ścieków korzysta 1040 osób. Ścieki odbiera oczyszczalnia w Stowięcinie. Stopień skanalizowania gminy po zrealizowaniu inwestycji zwiększył się do niemal 54%.


Więcej na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku znajdziesz tutaj.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo